| مطالب و نوشته‌های سایت عطارچی عینا یا نقل به مضمون از منابع مکتوب ذیل اقتباس شده‌اند |


منابع مورد استفاده در عطارچی

  1. فارماکوپه گیاهی ایران، کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران، وزارت بهداشت، معاونت غذا و دارو.
  2. گیاهان دارویی، دکتر علی زرگری، انتشارات دانشگاه تهران.
  3. گیاه درمانی، دکتر علی زرگری، انتشارات دانشگاه تهران.
  4. معارف گیاهی، دکتر حسین میرحیدر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

* این منابع به مرور زمان تکمیل می‌شود.